คุณดนุพล สยามวาลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอซ์ โซลูชั่น จำกัด ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมบรรยายในงานสัมมนาวิชาการ TICTA Expo 2010 ในหัวข้อ “กรณีศึกษานโยบายและการใช้โอเพนซอร์สในองค์กรเอกชน” โดยการจัดสัมมนาวิชาการถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยีครั้งนี้มุ่งหวังให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์ของคนไทยตามความต้องการขององค์กรได้อย่างถูกต้อง

โครงการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ หรือ Thailand ICT Awards (TICTA Awards) เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ที่ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 7 และได้สร้างชื่อเสียงแก่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยคัดเลือกผลงานชนะเลิศแต่ละประเภทเข้าสู่เวทีการประกวดระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) Awards ต่อไป