ICE Solution ร่วมกับ IMC Institute รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานนี้มีเป้าหมายเพื่อจะอบรมและสอนให้ผู้เข้าฝึกงานได้เรียนรู้เรื่อง Big Data Technology ต่างๆอย่างเข้มข้น จะทำให้ผู้เรียนมีความสามารถที่จะเป็น  Big Data Engineer, Big Data Developer หรือ  Big Data Analysts  เป็นโครงการที่ทาง IMC Institute ร่วมกับ Ice Solution ในการทำโครงการ  Big Data จากการติดตั้ง Big Data Infrastructure จริงๆบนระบบ Cloud และโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากบริษัท Nippon SySits ที่ให้แนวคิดในการฝึกงานครั้งนี้

ระยะเวลาการฝึกงาน:  2 เดือน วันจันทร์-เสาร์ เวลา เวลา 8.30 – 17.30 น.

เริ่ม 30 พฤษภาคม 2559