“ติดอาวุธทีมงานขายด้วยเทคโนโลยี”

อีกครั้งกับงานสัมมนาด้านการขายและการตลาด “Sales Manager Networking #2 : ติดอาวุธทีมงานขายด้วยเทคโนโลยีไอที” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการทำตลาดผ่านสื่อ Social Media “คุณภาวุธ  พงษ์วิทยภานุ” มาบอกเล่าถึงประสบการณ์และเทรนด์เทคโนโลยีในการทำธุรกิจผ่านโลกไอทีในอนาคต  และผู้บริหารด้านไอทีในบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจเครื่องเขียน คุณดนุพล สยามวาลา มาร่วมเล่าวิธีการในการนำไอทีเข้ามาช่วยบริหารงานด้านการขายและการตลาดของบริษัทดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด  โดยได้รับเกียรติจากคุณธเนศ  ตั้งเจริญมั่นคง ผู้เชี่ยวญด้านารและการตลาด มาร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ