ระบบที่ช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรในองค์กรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รองรรับการทำงานผ่านทาง Mobile Application และ Web Application ช่วยให้การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูล รองรับการติดต่อสื่อสารในเรื่องของ Chat, Contacts, Calendar และ Share Mediaรองรับทั้ง iOS และ Android

Contact
ศูนย์รวมข้อมูลพนักงานทั้งหมดในองค์กร มีการบริหารจัดการข้อมูลของพนักงานทั้งหมดจากส่วนกลาง ทำให้มั่นใจได้ว่าเมื่อมีพนักงานใหม่เข้ามาหรือมีพนักงานลาออก รายชื่อและข้อมูลต่างๆ ของพนักงานจะถูกจัดเก็บได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้พนักงานยังสามารถสร้างกลุ่มย่อยในแต่ละโครงการได้ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการทำงานได้

Chat
ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานภายในองค์กรผ่านการแชท การรับและส่งรูปภาพหรือไฟล์งาน และยังมีลูกเล่นในการส่งภาพ Sticker เฉพาะขององค์กรในอิริยาบทต่างๆ ที่ทำการออกแบบให้กับองค์กรแต่ละแห่งโดยเฉพาะ

Calendar
ใช้เพื่อแจ้งกำหนดการกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร หรือแสดงวันหยุดประจำปี ตามแต่ผู้ดูแลจะเป็นผู้กำหนด โดยจะมีระบบแจ้งเตือนและแสดงรายละเอียดของกิจกรรมตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ ทำให้พนักงานไม่พลาดกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร

Share Media
ใช้สำหรับจัดเก็บไฟล์ภาพและไฟล์งานที่ส่งผ่าน GetConnected  โดยจะจัดเก็บเรียงตามลำดับไฟล์ล่าสุดรวมถึงแยกตามรายชื่อของผู้ส่ง  เพื่อให้การค้นหาเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็วและง่าย  โดยผู้ใช้งานสามารถรับและเปิดดูเพื่อตรวจสอบไฟล์ภาพหรือไฟล์งานได้ทันที