Sales Performance คือ หนึ่งในโซลูชั่นที่นำเอาส่วนประกอบบางส่วนของระบบบริหารงานขายและการตลาด ที่ชื่อว่า Simpli COMMERCE โดยนำเอาส่วนประกอบในเรื่องของ Sales Target Management และ Incentive Management มาใช้งานเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของการวางเป้าขายและการกระตุ้นยอดขาย ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับส่วนประกอบอื่นเพิ่มเติมภายหลังได้อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Order Management, Trip-Plan Management, Sales Forecast, Marketing Forecast และ Promotion Management นี่คือผลงานต่อยอดมาจากระบบ iSFA ที่คว้ารางวัลชนะเลิศจากเวที TICTA หรือ Thailand ICT Awards 2010 สาขา E-logistic

กระจายยอดตามความรับผิดชอบ
การกระจายยอดขายที่ผ่านการวางแผนจากการตลาด มากระจายตามช่องทางการขายถึงระดับพนักงานขาย สามารถกระจายได้จากสัดส่วนการขายเดิม ความสามารถทางการขาย การผลักดันการขาย เป็นต้น ทำให้ยอดที่พนักงานขายได้รับสอดรับกับการวางแผนทั้งการตลาดและการขายได้อย่างลงตัว

รองรับโครงสร้างองค์กรขายแบบยืดหยุ่น
ในกรณีที่พนักงานขายมีการโยกย้าย เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการขาย เปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบ การกระจายเป้าหมายการขายก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามโครงสร้างใหม่ที่ใช้บทบาทการขายเป็นหลักในการกระจายยอด ทำให้พนักงานที่ลาออก โยกย้ายพนักงาน หรือการเปลี่ยนโครงสร้าง สามารถทำได้อย่างง่ายดาย

รองรับการคำนวน Incentives แบบซับซ้อน
เพื่อให้การกระตุ้นการขายทำได้สอดคล้องกับการวางแผนการตลาดและการวางแผนการขาย การให้ Incentives จึงสามารถให้ได้หลายเงื่อนไข เช่น ให้บนการปลูกสินค้าใหม่หรือกลุ่มสินค้าใหม่ ให้จากการผลักดันการขายสินค้าหรือกลุ่มสินค้า ให้จากการบรรลุเป้าการขายที่แบ่งเป็นระดับ

รองรับการให้ Incentives แบบ Banking
เพื่อเป็นการจูงใจให้ Sales นำยอดขายที่ตนปิดไม่ได้ในงวดที่ผ่านมา มาท้าทายการขายตัวเอง เพื่อรับยอด Incentives ของงวดที่ไม่ได้ กลับมาฟื้นคืนชีพให้ตนเองได้รับยอดนั้นๆ

การสร้างความท้าทายให้พนักงานขายด้วยข้อมูล
การแสดงข้อมูลยอดขายเทียบเป้าการขาย ผสานกับการแสดงยอดรายได้จาก Incentives ในรูปรายวัน ส่งเสริมให้พนักงานขายพยายามปิดยอดขายได้ตามเป้าหมายการขายที่ได้รับมอบหมายด้วยความสนุก

การอนุมัติเป้าการขาย และอนุมัติ Incentives แบบ Paperless
ระบบนี้จะช่วยให้การอนุมัติสามารถทำได้ผ่านระบบออนไลน์ที่ไม่จำเป็นต้องพิมพ์เป็นกระดาษ และส่งให้ผู้บริหารเพื่ออนุมัติอีกต่อไป และการส่งข้อมูล Incentives ให้บัญชีสามารถส่งข้อมูล เพื่อการตั้งจ่ายให้พนักงานได้ทุกสิ้นเดือน และข้อมูลเหล่านั้นจะถือเป็นข้อมูลที่โปร่งใส ผ่านการคำนวนตามนโยบายการขายที่บริษัทกำหนด