ครั้งแรกของการวางแผนบนข้อมูลชุดเดียวกันบนมิติที่แตกต่างของการตลาดและการขาย โดยที่การตลาดสามารถทำ MARKETING FORECAST อ้างอิงข้อมูลจากสินค้าเพื่อการวางแผน ส่วนการขายก็สามารถวาง SALES FORECAST อ้างอิงข้อมูลจาก Channels ได้ตามปกติ แต่เมื่อถึงเวลาที่ทั้งสองฝ่ายต้องหาจุดร่วมที่ลงตัวก็สามารถทำได้อย่างถูกต้องแม่นยำ จากนั้นฝ่ายขายสามารถขยายผลจากการวางแผนการขายไปสู่การวาง SALES TARGET และลงลึกต่อเนื่องไปถึงการวาง INCENTIVE ซึ่งรองรับการทำงานของการขายในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Cash Van Sales, Traditional Sales, Modern Trade Sales, Project Sales และExport Sales นอกจากนี้นฝ่ายการตลาดยังสามารถนำเอาผลจากการวางแผนขยายผลสู่การออกแบบ PROMOTION ของสินค้า และวางแผนเกี่ยวกับ Advertisingห้สอดคล้องกับแผนที่วางไว้ นี่คือระบบที่ช่วยให้องค์กรสามารถมองข้อมูลได้ครบ 360 องศาอย่างแท้จริง

Demand Planning & Operation

ความท้าทายขององค์กรที่มีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน คือเรื่องของการบริหารจัดการสินค้าให้มีเพียงพอต่อความต้องการ และวิธีการทำให้สามารถขายสินค้าที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ การแก้ปัญหาเรื่องนี้ทำได้ตั้งแต่การเริ่มต้นวางแผนร่วมกันของฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดที่ต้องทำงานร่วมกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการของที่แท้จริงขององค์กร การวางแผนเกี่ยวกับความต้องการสินค้าและการวางแผนการขายสินค้า เพื่อไปถึงการขายออกไปตามช่องทางการขาย ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทำให้เกิดขึ้นการที่จะทำให้แผนกการขายและการตลาดมาตกลงทำการออกแบบบนข้อมูลชุดเดียวกันให้ได้ความต้องการที่ตรงกัน จากนั้นจึงนำข้อมูลดังกล่าวไปทำการสั่งซื้อสินค้า ซึ่งในการสั่งซื้อสินค้านั้นประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆ มากมาย การที่จะทำให้การสั่งซื้อใกล้เคียงกับความต้องการในการขายเป็นเรื่องสำคัญ เพราะนั่นหมายถึงการบริหารจัดการสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้าให้มีความสมดุลไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป จากนั้นข้อมูลดังกล่าวก็จะเป็นข้อมูลที่นำไปใช้ในฝ่ายขายเพื่อผลักดันสินค้าผ่านช่องทางการขาย การทำงานหลักประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ
  • Demand Planning
  • Operation Planning

Sales Planning & Operation

การประเมินผลที่ถูกต้องแม่นยำจากข้อมูลจริงทั้งหมด สามารถวัดผลในเรื่องของ Sales Performance ของพนักงานขายได้ในเรื่องของการทำตามแผนที่วางไว้ ความสำเร็จในเรื่องของยอดขายของคนและของทีม นอกจากนั้นยังสามารถติดตามความคืบหน้าของ Sales Growth, Sales Target, Sales Incentiveและอื่นๆ ได้ตลอดเวลา ระบบสามารถกระตุ้นพนักงานขายให้เกิดความตื่นตัวในเป้าการขาย (SALE TARGET) ของตนเอง และเพิ่มความยืดหยุ่นในเรื่องของ INCENTIVE เพื่อให้พนักงานขายสามารถผลักดันตัวเองให้เกิดความก้าวหน้าได้อย่างเป็นระบบ นี่คือ Smarter Tools for Smarter Sales อย่างแท้จริง นอกจากนั้นการทำงานยังรองรับการการขายรูปแบบต่างๆ ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Cash Van Sales, Traditional Sales, Modern Trade Sales, Project Sales และExport Sales การทำงานหลักประกอบไปด้วย 7 ส่วนคือ
  • Sales Performance
  • Smart Cash Van
  • Smart Traditional Trade
  • Smart Modern Trade
  • Smart CRM
  • Smart Export

Marketing Planning & Operation

องรับการทำงานของฝ่ายการตลาดในเรื่องของก็ประเมิน Promotion Success ของสินค้าแต่ละตัว การจัดชุด Promotion ของสินค้าอย่างการลดแลกแจกแถมต่างๆ นอกจากนี้ยังครอบคลุมไปถึงการบริหารจัดการเรื่องของการของบการตลาดการของบเกี่ยวกับการโฆษณา ซึ่งระบบสามารถบริหารจัดการเรื่องดังกล่าวและนำเสนอผู้บริหารในรูปแบบที่เหมาะสมและง่ายต่อความเข้าใจ รองรับการเชื่อมต่อเข้ากับระบบ Business Intelligence เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่ลึกมากขึ้น การทำงานหลักประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ
  • Promotion Management
  • Advertising & Promotion

บทสรุป

สุดยอดของการเชื่อมต่อแบบครบวงจร Simpli COMMERCE ทำการเชื่อมต่อในหลากหลายรูปแบบ เพื่อความคล่องตัวและสมบูรณ์แบบของการทำงาน โดยมีการเชื่อมต่อเข้ากับระบบ ERP เพื่อนำข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำมาทำการประมวลผลในขณะทำงาน ก่อนทำการส่งข้อมูลกลับเข้า ERP เมื่อการทำงานสิ้นสุดลง จึงไม่น่าแปลกใจที่ระบบจะสามารถนำเอาข้อมูลอย่าง Stock สินค้าและ Credit Information มาใช้งานได้อย่างถูกต้อง สำหรับธุรกิจที่ขายสินค้าเข้า Modern Trade ก็สามารถทำการรับการสั่งซื้อในรูปแบบของ EDI ที่พร้อมจะนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้องแบบอัตโนมัติ มากไปกว่านั้นยังมี Mobile Application สำหรับเพิ่มความคล่องตัวให้พนักงานขายอีกด้วย