งานบริการเป็นการทำงานที่เกิดขึ้นจากการติดต่อประสานงานกับหลายฝ่ายทั้งจาก หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก โดยมีหัวใจหลักอยู่ที่การทำอย่างไรจึงสามารถให้บริการต่อผู้ใช้งานได้อย่าง ต่อเนื่องตลอดเวลา ซึ่งต้องอาศัยความชัดเจนในเรื่องของลำดับขั้นตอนการทำงานและการประสานงาน ผู้ให้บริการที่ดีจึงควรมีแนวทางมาตรฐานสำหรับพัฒนากระบวนการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งควรมีเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถมองเห็นภาพรวมทั้งระบบของงานที่ กำลังให้บริการได้ เพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก และตรวจสอบการทำงานผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากภายใน นั่นหมายถึงเรื่องของความมั่นคงของระบบทั้งองค์กร ซึ่งการจะทำเรื่องนี้ให้สำเร็จต้องเกิดจากการรวมมุมมองทางด้านธุรกิจเข้ากับ มุมมองทางด้านเทคนิคให้เห็นไปในทิศทางเดียวกัน

ยกระดับ IT Service ให้เป็นมาตรฐาน

การเลือกใช้วิธีการและกระบวน การระดับโลกกับงานบริการด้านไอทีขององค์กรเป็นทางเลือกที่ดี เพราะนี่คือสิ่งที่ผ่านการทดสอบมาแล้วจากองค์กรทั่วโลกหลากหลายขนาด และพบว่าองค์กรทุกขนาดสามารถปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการไอทีในองค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความยืดหยุ่นของกระบวนการที่มาจากการกำหนดหลักการพื้นฐานและรวบรวมแนว ทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้มั่นใจได้ว่าจากนี้ไปงานบริการด้านไอทีของคุณจะถูกยกระดับเทียบเท่ากับ ระดับสากล

สร้างความชัดเจนด้วยกระบวนการทำงาน

งานบริการด้าน ไอทีจะขึ้นกับกระบวนการทำงานเท่านั้น จากเดิมที่มักจะมีการผูกติดการทำงานอยู่กับตัวบุคคลในตำแหน่งต่างๆ ทำให้เกิดปัญหาตามมามากมายเมื่อมีการโยกย้ายหรือลาออกของพนักงาน เมื่อเปลี่ยนมาเป็นการทำงานที่ยึดเอากระบวนการเป็นหลัก ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคนทำงานในตำแหน่งใดก็จะไม่ส่งผลกระทบกับงานบริการ ด้านไอทีขององค์กร ทำให้ระบบการทำงานมีเสถียรภาพมากขึ้นธุรกิจสามารถดำเนินงานได้ต่อเนื่อง เพราะจะไม่มีการยึดติดงานไว้กับตัวบุคคลอีกต่อไป

องค์กรทำงานได้เต็มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

งานบริการ ด้านไอทีถือเป็นหัวใจหลักสำหรับธุรกิจในยุคสมัยที่ทุกอย่างต้องแข่งกับเวลา หากมีงานส่วนไหนที่ใช้เวลาในการแก้ไขนาน หรือเกิดความเสียหายที่คาดไม่ถึง เรื่องเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อการทำงานของธุรกิจอย่างมากมาย ดังนั้นการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและประเมินผลเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น จึงมีความสำคัญมากกว่าความรวดเร็วในการแก้ปัญหา ทำให้เรื่องของ Preventive Monitoring กลายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่ต้องทำเพื่อลดการเกิด downtime ของระบบ

สร้างโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ

โลกของเทคโนโลยี ด้านไอทีมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว หากไม่มีการวางแผนรับมือเรื่องนี้ให้ดีพอที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเกิด ขึ้นอาจจะทำให้ธุรกิจการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจได้ หนึ่งในทางเลือกที่จะบริหารจัดการเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีก็คือการทำ IT assessmentเพื่อจะได้มองเห็นว่าตอนนี้องค์กรมีทรัพยากรอะไรอยู่บ้าง ได้มีการใช้งานเต็มศักยภาพแล้วหรือยัง ทำให้สามารถวางแผนได้ว่าจะเพิ่มทรัพยากรใหม่ๆ ด้านใดเข้าไปในระบบได้ทันเวลาและตรงตามความต้องการ ผู้บริหารสามารถตัดสินใจลงทุนด้านไอทีได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง